Medlemslogin

Søg på Tollerklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Tollerklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

- Sporreglementer

DKK's Schweiss-prøve reglement

Efterfølgende finder du teksten til DNSDTRK's Vildtsporsreglement. Det komplette reglement med illustrationer findes i download-sektionen.


Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtsporprøvereglement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglementet er gældende fra 1. januar 2016.

Reglementet er godkendt af DNSDTRK den  15.10.2015 og af DKK den 22.12.2015


 

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Vildtspor­prøvereglement

 

 

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1.  Sporprøvernes formål 2

Kapitel 2.  Prøveform og klasseinddeling. 2

Kapitel 3.  Kvalifikationsprøver 3

Kapitel 4.  Mesterskabsklassen. 3

Kapitel 5.  Championatklassen. 6

Kapitel 6.  Blod, klove og skind. 8

Kapitel 7.  Adgangskrav. 9

Kapitel 8.  Bedømmelse af kvalifikationsprøver 9

Kapitel 9.  Bedømmelse af mesterskabsklasserne og championatklassen. 10

Kapitel 10.  Tildeling af titler 11

Kapitel 11.  Vinderplaceringer 11

Kapitel 12.  Udtagelse af landsholdet 12

Kapitel 13.  Opnåelse af championater 12

Kapitel 14.  Adgangsbetingelser 13

Kapitel 15.  Prøveafvikling. 14

Kapitel 16.  Tilmelding og gebyr 14

Kapitel 17.  Administrative bestemmelser 15

Kapitel 18.  Klager og protester 16

Kapitel 19.  Generel opførsel 16

Kapitel 20.  Skema over DNSDTRK’s vildtsporprøveprogrammer 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub herefter forkortet DNSDTRK i vildtsporprøve­reglementet.

Dette reglement (3. udgave) er udarbejdet af Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub i samarbejde med Dansk Retriever Klub og godkendt af Dansk Kennel Klub til ikrafttræden fra 1. januar 2016. 1. udgave udgivet i februar 2010, 2. udgave i december 2013.

Kapitel 1.  Sporprøvernes formål

Vildtsporprøvernes formål.

 

§ 1 Sporprøvernes formål

Stk. 1       At fremme interessen for retrievernes sporarbejde.

Stk. 2       At medvirke til en højnelse af standarden indenfor retrievernes sporarbejde.

Stk. 3       At sikre den fortsatte udvikling af retrievernes sporarbejde.

Stk. 4       Sporprøverne er kvalitets- og konkurrenceprøver.

 

Kapitel 2.  Prøveform og klasseinddeling

Prøveform og klasseinddeling i kvalifikationsprøver, mesterskabsklasserne og i championat­klassen.

 

§ 2 Prøveform

Stk. 1       DNSDTRK’s kvalifikationsprøver og vildtsporprøver gennemføres som koldsporprø­ver. Det vil sige på kunstigt udlagt fært.

 

§ 3 Klasseinddeling

Stk. 1       Kvalifikationsprøver

Kvalifikationsprøver er for retrievere, som ønsker at kvalificere sig til deltagelse på DM i vildtspor. Der afholdes to kvalifikationsprøver om året i marts/april, en øst og en vest for Storebælt. For at kunne deltage skal hunden have opnået minimum en:

     1. pr. på DNSDTRK’s eller DRK’s unghundemesterskab i vildtspor eller

     1. pr. på DNSDTRK’s eller DRK’s 1000 m/20 timer championatspor eller

     1. pr. på DKK’s 1000 m/20 timer schweissspor eller

     1. pr. på DKK’s 1000 m/40 timer schweissspor.

Alle ekvipager, som har opnået mindst en af ovenstående præmieringer SENEST 31. december det foregående år, kan deltage på kvalifikationsprøver. På kvalifika­tionsprøver gives der point i forhold til løsningen af sporet. Point fra årets to prøver lægges sammen, og de 15 ekvipager med flest point kan tilmelde sig til dette års DM i vildtspor.

 

Stk. 2       Mesterskabsklassen

Denne klasse består af to mesterskaber:

Danmarksmesterskabet – DM er for hunde over 24 måneder.

Unghundemesterskabet – UHM er for hunde i alderen 12 til 24 måneder.

 

DM for vildtsporhunde

Dette mesterskab er for retrievere, som har kvalificeret sig via dette års kvalifika­tionsprøver. Sidste års vildtspormester forsvarer sin titel uden deltagelse i kvalifi­––kationsprøverne – altså maks. 16 ekvipager til DM.

Der afholdes et Danmarksmesterskab om året – i april/maj måned.

 

UHM for vildtsporhunde

Dette mesterskab er for unghunde, som har opnået minimum en 1. pr. på 400 m/3 timer DKK schweissprøve.

Alderskrav: Pr. 31. juli i prøveåret skal hunden være fyldt 1 år og må ikke være ældre end 2 år (fødselsdag fra og med 1. august til og med 31. juli).

En hund kan kun deltage en gang på UHM.

Det afholdes et UHM om året – i august måned.

 

Stk. 3       Championatklassen

Denne klasse er for hunde, som har opnået minimum en 1. pr. på en 400 m/20 timer DKK schweissprøve eller en 1. pr. på DNSDTRK’s eller DRK’s UHM.

I denne klasse lægges kun variable spor. Championatklassen er en 1000 m/20 timer vildtsporprøve.

 

Kapitel 3.  Kvalifikationsprøver

Sportyper og opbygning af sporene.

 

§ 4 Sportyper ved kvalifikationsprøver

Stk. 1       Der kan på kvalifikationsprøver vælges mellem to sportyper: dråbeudlagt spor og færtskospor.

Stk. 2       Dråbeudlagt spor (almindeligt blodspor)

Til dråbeudlagte spor anvendes ¼ liter blod fra klovbærende vildt pr. spor.

Stk. 3       Færtskospor (klovspor)

Til færtskospor anvendes klove fra hjortevildt samt blod fra samme vildtart. Der anvendes 1/10 liter blod pr. spor.

Stk. 4       Det er den enkelte hundefører, der ved sin tilmelding tilkendegiver, om ekvipagen skal afprøves på dråbeudlagt spor eller på færtskospor.

 

§ 5 Kvalifikationssporene

Stk. 1       Kvalifikationsspor er fra 400-1000 m/20 timer.

Stk. 2       På kvalifikationsprøver anvendes kun variable spor. Ved variable spor menes, at sporene opbygges forskelligt fra kvalifikationsprøve til kvalifikationsprøve.

Stk. 3       På samme kvalifikationsprøve skal sporenes opbygning være ens. Sporene på samme kvalifikationsprøve skal være cirka lige lange. Ligeledes skal sporene være opbygget af de samme sporelementer, der om muligt placeres i samme rækkefølge og med nogenlunde samme interval på sporene.

Stk. 4       På kvalifikationsprøver markeres anskudsstedet ikke, men der anvises et startom­råde.

Stk. 5       For at sikre en relevant sværhedsgrad på kvalifikationsprøven, forsøges prøven af­holdt i skove, der er kendt for at ”huse” mindst to af vores klovbærende vildt­arter.

Stk. 6       Hver dommer dømmer maks. 5000 m spor pr. dag.

Stk. 7       Der beregnes maks. 45 min. pr. ekvipage.

Stk. 8       Sporudvalget beslutter hvilke sporelementer, der tages i anvendelse på kvalifika­tions­prøven. Det er sporudvalgets ansvar, at det ved udvælgelsen af spor­elementerne sikres, at prøvesporene over en 5-årig periode er forskellige.

Stk. 9       Sporudvalget beslutter i samarbejde med prøvelederen længden på sporet.

Stk. 10      Sporelementerne samt pointsystemet er beskrevet i ”Bilag til vildtsporprøveregle­mentet for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub”. Bilaget findes på Toller­klubbens hjemmeside under sporudvalgets sider.

Stk. 11      Nye sporelementer offentliggøres i bilaget, senest 12 måneder før de kan tages i brug.

Stk. 12      Hvis der er maks. 15 tilmeldinger til årets kvalifikationsprøver, bortfalder disse, og alle deltager i dette års DM i vildtspor.

 

Kapitel 4.  Mesterskabsklassen

Sportyper og opbygning af sporene.

 

§ 6 Sportyper ved DM

Stk. 1       Der kan på DM vælges mellem to sportyper, dråbeudlagt spor og færtskospor.

Stk. 2       Dråbeudlagt spor (almindeligt blodspor)

Til dråbeudlagte spor anvendes ¼ liter blod fra klovbærende vildt pr. spor.

Stk. 3       Færtskospor (klovspor)

Til færtskospor anvendes klove fra hjortevildt samt blod fra samme vildtart. Der anvendes 1/10 liter blod pr. spor.

Stk. 4       Det er den enkelte hundefører, der ved sin tilmelding tilkendegiver, om ekvipagen skal afprøves på dråbeudlagt spor eller på færtskospor.

 

§ 7 DM-sporene

Stk. 1       På DM er sporene fra 1000 – 2000 m/20 timer.

Stk. 2       På DM anvendes kun variable spor. Ved variable spor menes, at sporene opbygges forskelligt fra DM til DM.

Stk. 3       På samme DM skal sporenes opbygning være ens. Sporene på samme DM skal væ­re cirka lige lange. Ligeledes skal sporene være opbygget af de samme sporele­menter, der om muligt placeres i samme rækkefølge og med nogenlunde samme interval på sporene.

Stk. 4       På DM markeres anskudsstedet ikke, men der anvises et startområde.

Stk. 5       For at sikre en relevant sværhedsgrad på DM, forsøges prøven afholdt i skove, der er kendt for at ”huse” mindst to af vores klovbærende vildtarter.

Stk. 6       Hver dommer dømmer maks. 3 ekvipager pr. dag.

Stk. 7       Der beregnes maks. 2 timer pr. ekvipage.

Stk. 8       Sporudvalget beslutter hvilke sporelementer, der tages i anvendelse på DM. Det er sporudvalgets ansvar, at det ved udvælgelsen af sporelementerne sikres, at prøve­sporene over en 5-årig periode er forskellige.

Stk. 9       Sporudvalget beslutter i samarbejde med prøvelederen længden på sporet.

Stk. 10      Sporelementerne samt pointsystem er beskrevet i ”Bilag til vildtsporprøvereglement for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub”. Bilaget findes på Tollerklubbens hjemmeside under sporudvalgets sider.

Stk. 11      Nye sporelementer offentliggøres i bilaget, senest 12 måneder før de kan tages i brug.

 

§ 8 Sportyper på UHM

Stk. 1       Der kan på UHM vælges mellem to sportyper: dråbeudlagt spor og færtskospor.

Stk. 2       Dråbeudlagt spor (almindeligt blodspor)

Til dråbeudlagt spor anvendes ¼ liter blod fra klovbærende vildt pr. spor.

Stk. 3       Færtskospor (klovspor)

Til færtskospor anvendes klove fra hjortevildt samt blod fra samme vildtart. Der anvendes 1/10 liter blod pr. spor.

Stk. 4       Det er den enkelte hundefører, der ved sin tilmelding tilkendegiver, om ekvipagen skal afprøves på dråbeudlagt spor eller på færtskospor.

 

§ 9 UHM-sporene

Stk. 1       På UHM er sporene ca. 600 m/20 timer.

Stk. 2       På UHM anvendes kun variable spor. Ved variable spor menes, at sporene opbygges forskelligt fra spor til spor.

Stk. 3       På samme UHM skal sporenes opbygning være ens. Sporene på samme UHM skal være cirka lige lange. Ligeledes skal sporene være opbygget af de samme spor­elementer, der om muligt placeres i samme rækkefølge og med nogenlunde samme interval på sporene.

Stk. 4       Sporene udlægges i skov, på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoks­ning, dog således at dommeren hele tiden har overblik. Det skal tilstræbes, at sporets opbygning udnytter terrænet bedst muligt, således at hundens evner til at fastholde sporet afprøves.

Stk. 5       På UHM markeres anskudsstedet ikke, men der anvises et startområde på ca. 20 m x 20 m.

Stk. 6       Sporet udlægges med 3 vinkelrette knæk. Første knæk kan først komme efter mindst 100 m, og der skal være mindst 100 m mellem hvert knæk. To steder og ved sporets afslutning markeres sårlejer ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt blod. I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 20 m. I forbindelse med tilbagegangen fortsæt­ter stifinderen lige ud og slutter sig først til sporet igen efter en S-formet tur på mindst 60-70 m. Blodudlæggeren går tilbage og lægger sporet i den planlagte ret­ning og mødes med stifindere ude ad sporet.

Stk. 7       Hver dommer dømmer maks. 5 ekvipager pr. dag.

Stk. 8       Der beregnes maks. 1 ¼ time (5 kvarter) pr. ekvipage.

Stk. 9       Sporelementerne er beskrevet i ”Bilag til vildtsporprøvereglementet for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub”. Bilaget findes på Tollerklubbens hjemmeside under sporudvalgets sider. Nye elementer offentliggøres i bilaget, senest 12 måne­der før de kan tages i brug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 5.  Championatklassen

Sportyper, sporenes opbygning i championatklassen.

 

§ 10 Sportyper i championatklassen

Stk. 1       Der kan i denne klasse vælges mellem to sportyper: dråbeudlagt spor og færtskospor.

Stk. 2       Dråbeudlagt spor (almindeligt blodspor)

Til dråbeudlagte spor anvendes ¼ liter blod fra klovbærende vildt pr. spor.

Stk. 3       Færtskospor (klovspor)

Til færtskospor anvendes klove fra hjortevildt samt blod fra samme vildtart. Der anvendes 1/10 liter blod pr. spor.

Stk. 4       Det er den enkelte hundefører, der ved sin tilmelding tilkendegiver, om ekvipagen skal afprøves på dråbeudlagt spor eller på færtskospor.

 

§ 11 Championatsporene

Stk. 1       I championatklassen er sporene ca. 1000 m/20 timer.

Stk. 2       I championatklassen anvendes kun variable spor. Ved variable spor menes, at spo­rene opbygges forskelligt fra spor til spor.

Stk. 3       På championatsporene markeres anskudsstedet ikke, men der anvises et startom­råde på ca. 20 m x 20 m.

Stk. 4       Sporet udlægges i skov, på kortere strækninger eventuelt gennem tættere bevoks­ning dog således, at dommeren hele tiden har overblik. Det skal tilstræbes, at sporets opbygning udnytter terrænet bedst muligt, således at hundens evner til at fastholde sporet afprøves.

Stk. 5       Sporet udlægges med 3 vinkelrette knæk. Første knæk kan først komme efter mindst 100 m, og der skal være mindst 100 m mellem hvert knæk. To steder og ved sporets afslutning markeres sårlejer ved tiltrædning af stedet og afsætning af rigeligt blod. I forbindelse med et af knækkene, hvor det er naturligt for sporets forløb, laves en tilbagegang på ca. 20 m. I forbindelse med tilbagegangen fortsæt­ter stifinderen lige ud og slutter sig først til sporet igen efter en S-formet tur på mindst 60-70 m. Blodudlæggeren går tilbage og lægger sporet i den planlagte ret­ning og mødes med stifinderen ude ad sporet.

Stk. 6       Hver dommer dømmer maks. 5 ekvipager pr. dag.

Stk. 7       Der beregnes maks. 1 ½ time pr. ekvipage.

Stk. 8       Sporelementerne er beskrevet i ”Bilag til vildtsporprøvereglementet for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub”. Bilaget findes på Tollerklubbens hjemmeside under sporudvalgets sider. Nye elementer offentliggøres i bilaget, senest 12 måne­der før de kan tages i brug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 6.  Blod, klove og skind

Blod, klove og skinds anvendelse på kvalifikationsprøver, i mesterskabsklasserne og i champi­onatklassen.

 

§ 12 Blod og klove

Stk. 1         Der må kun anvendes blod og klove fra hjortevildt.

Stk. 2         Der må på samme prøve kun anvendes blod og klove fra samme vildtart.

 

§ 13 Dråbeudlægning af spor

Stk. 1         Der skal anvendes ¼ liter blod fra klovbærende vildtart.

Stk. 2       Blodet skal sprøjtes ud med sprøjteflaske og skal altid lægges i sporets retning (flugt­retningen). Dette gælder også ved sporstart.

 

§ 14 Udlægning af spor med færtsko

Stk. 1       Der skal anvendes 1/10 liter blod og udlægning skal ske med færtsko i sporets ret­ning (flugtretningen). Dette gælder også ved sporstart.

Stk. 2       Blodet sprøjtes ud med sprøjteflaske dels på sporet og dels på klovene – fordeling cirka halvdelen til hver.

Stk. 3       Der skal anvendes klove fra hjortevildt og blod fra samme vildtart.

Stk. 4       Et sæt klove til kvalifikationsprøver må bruges til maksimalt 5000 m spor.

Stk. 5       Et sæt klove til championatspor må bruges til maksimalt 5000 m spor.

Stk. 6       Et sæt klove til UHM må bruges til maksimalt 5000 m spor.

Stk. 7       Et sæt klove til DM må bruges til maksimalt 3 spor.

Stk. 8       Færtsko tages på ved anskudsstedet.

 

§ 15 Skind

Stk. 1       For enden af sporet placeres et dyreskind eller en udstoppet skindstråbuk.

Stk. 2       Skindet skal placeres synligt og direkte i sporet ved afslutning.

Stk. 3       Der må ikke anvendes materialer – blod, klove, skind eller dyr – medbragt af prøve­deltagerne.

 

Kapitel 7.  Adgangskrav

Adgangskrav til mesterskabsklasserne og championatklassen.

 

§ 16 Adgangskrav til mesterskabsklasserne

Stk. 1       Til DM er adgangskravet, at hunden har en DKK-stambog, og at den har kvalificeret sig via kvalifikationsprøverne. Sidste års Danmarksmester i vildtspor er sikret plads for at forsvare sin titel – uden deltagelse i kvalifikationsprøverne. Hunden skal være fyldt 24 måneder på prøvedagen.

Stk. 2       Til UHM er adgangskravet, at hunden har en DKK-stambog, og at den har opnået minimum en 1. pr. på 400 m/3 t DKK schweissprøve. Pr. 31. juli i prøveåret skal hunden være fyldt 1 år og må ikke være ældre end 2 år (fødselsdag fra og med 1. august til og med 31. juli). En hund kan kun deltage en gang på UHM.

Stk. 3       Dokumentation for at adgangskravet i stk. 1 og stk. 2 er opfyldt, skal medbringes på prøvedagen og fremvises til prøvelederen. Hvis adgangskrav ikke er opfyldt, kan man ikke få starttilladelse, og prøvegebyr tilbagebetales ikke.

Stk. 4       Da mesterskabsklasserne kun består af nationale mesterskaber, skal hunden være registreret i DKK, og ejeren skal have dansk folkeregisteradresse.

 

§ 17 Adgangskrav til championatklassen

Stk. 1       Adgangskravet til championatklassen er, at hunden har en DKK-stambog og en 1. pr. på en 400 m/20 t DKK schweissprøve eller en 1. pr. på DNSDTRK’s eller DRK’s UHM.

Stk. 2       For udenlandsk registrerede retrievere er adgangskravet til denne klasse, at hun­den har en stambog fra en FCI-anerkendt organisation, er vildtsporchampion i mindst et af de nordiske lande, eller at hunden har opnået en 1. pr. på en 400 m/20 t DKK schweissprøve.

Stk. 3       Dokumentation for, at adgangskravet i stk. 1 og stk. 2, er opfyldt, skal medbringes på prøvedagen og fremvises til prøvelederen. Hvis adgangskrav ikke er opfyldt, kan man ikke på starttilladelse, og prøvegebyr tilbagebetales ikke.

 

Kapitel 8.  Bedømmelse af kvalifikationsprøver

Bedømmelse herunder point i kvalifikationsprøver.

 

§ 18 Bedømmelse

Stk. 1       DNSDTRK’s kvalifikationsprøver dømmes kun af DKK-autoriserede schweissprøve-dommere.

Stk. 2       Dommeren giver en detaljeret mundtlig kritik af hunden og førerens præstation straks efter, at ekvipagens afprøvning er afsluttet. Idet opnået antal point dog først gives under afslutning og vinderplaceringer for dagen.

Stk. 3       Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje, sporevne og sporlyst, herunder koncentration, selvstændighed og ro.

Stk. 4       Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren.

Stk. 5       Ekvipagen skal selvstændigt udrede sporet til dyret og skal derfor, såfremt hunden går af sporet, selv finde det igen. Dommeren må kun gøre opmærksom på, at hun­den er gået af sporet (fx ved ordene ”Du har tab”), og først når hunden er 35-60 m fra sporet. Dommeren skal først gribe ind, når det er åbenlyst, at hunden er på af­ledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forven­tes, at hunden selv søger tilbage.

Stk. 6       Dommerens indgriben må kun ske to gange, tredje gang standses afprøvningen.

Stk. 7       På kvalifikationsprøverne er det dommeren, der afgør, hvor mange tilskuere, der kan følge afprøvningen. Det er dommerens vurdering af, hvor meget terrænet kan ”bære”, der skal ligge til grund for denne afgørelse.

Stk. 8       Deltagerne på kvalifikationsprøverne kan ikke følge andres afprøvning på dagen.

 

§ 19 Point

Stk. 1       På kvalifikationsprøverne gives der point. Pointskema er beskrevet i ”Bilag til vildt­sporprøvereglementet for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub”. Bilaget findes på Tollerklubbens hjemmeside under sporudvalgets sider.

 

Kapitel 9.  Bedømmelse af mesterskabsklasserne og championatklassen

Bedømmelse og herunder præmiering i mesterskabsklasserne og championatklassen.

 

§ 20 Bedømmelse

Stk. 1       DNSDTRK’s vildtsporprøver dømmes kun af DKK-autoriserede schweissprøvedom­mere.

Stk. 2       I begge klasser giver dommeren i overværelse af hundeføreren en detaljeret mundt­lig kritik af hunden og førerens hele præstation, straks efter at ekvipagens afprøvning er afsluttet. Idet præmieringsgraden dog først gives under afslutning og præmieuddeling. Ved prøvens afslutning gives kun kritik af almen interesse.

Stk. 3       Ved bedømmelsen skal der først og fremmest lægges vægt på hundens sporvilje, sporevne og sporlyst, herunder koncentration, selvstændighed og ro. Tempoet må ikke være hurtigere, end at dommeren kan følge med uden at løbe.

Stk. 4       Overfor hunde, som ikke yder en tilstrækkelig præstation, kan afprøvningen på et hvilket som helst tidspunkt standses af dommeren.

Stk. 5       I begge klasser skal ekvipagen selvstændigt udrede sporet til dyret og skal derfor, såfremt hunden går af sporet, selv finde det igen. Dommeren må kun gøre op­mærksom på, at hunden er gået af sporet (fx ved ordene ”Du har tab”), og først når hunden er 35-60 m fra sporet. Dommeren skal først gribe ind, når det er åben­lyst, at hunden er på afledningsfært eller på anden måde er gået af sporet, og det ikke mere kan forventes, at hunden selv søger tilbage.

Stk. 6       Dommerindgriben må kun ske to gange, hunden trækkes hver gang en præmie­grad. Tredje gang standses afprøvningen.

Stk. 7       Såfremt hunden retter sig selv, regnes det som en fordel ved bedømmelsen, medens dommeren skønner, hvorledes førerens indgriben skal bedømmes. Dog regnes overdreven førerindgriben som tegn på usikkerhed hos hunden, hvilket kan medføre, at hunden trækkes en præmiegrad.

Stk. 8       Søger hunden på tværs af sporet efter at være gået af, eller krydser hunden over sporet uden at tage det op eller markere det, kan hunden, hvis dette sker flere gange, trækkes en præmiegrad.

Stk. 9       Følger hunden sporet i dets læside over en længere strækning, skal dommeren være opmærksom på, om hunden har kontakt med sporet. Det samme gælder, hvis hunden skærer et knæk.

Stk. 10      Såfremt hunden udreder tilbagegangen, regnes det for en fordel, men der trækkes ikke en præmieringsgrad, hvis tilbagegangen springes over.

Stk. 11      Tilskuere kan med dommerens anvisninger følge prøven, dog således at bedømmel­sen på intet tidspunkt påvirkes.

Stk. 12      På UHM og i championatklassen kan de første 5 tilskuere følge afprøvningen uden hundeførerens tilladelse. Ønsker et større antal tilskuere at følge afprøvningen, kræver dette hundeførerens accept.

Stk. 13      På DM er det dommerne, der afgør, hvor mange tilskuere, der kan følge afprøvnin­gen. Det er dommerens vurdering af, hvor meget terrænet kan ”bære”, der skal ligge til grund for denne afgørelse, sammenholdt med § 20 stk. 11.

Stk. 14      Deltagere på DM kan ikke følge andres afprøvning på dagen.

 

§ 21 Præmiering

Stk. 1       I mesterskabsklassen kvalitetsbedømmes hunden med præmiering. Der gradueres i 1., 2., 3. præmie og 0. præmie.

               Der gives diplom ved 1., 2. og 3. pr.

Stk. 2       I championatklassen kvalitetsbedømmes hunden med præmiering. Der gradueres i 1., 2., 3. præmie og 0. præmie.

               Der gives diplom ved 1., 2. og 3. pr.

 

Kapitel 10.  Tildeling af titler

Tildeling af titler i mesterskabsklasserne og championatklassen.

 

§ 22 Tildeling af titler ved mesterskaberne

Stk. 1       Ved DM kan der tildeles fire titler. Dommeren udtager de fire vinderplacerede hun­de, der skal tildeles titler. Dette sker efter reglerne i § 24. Ekvipagen med da­gens bedste præstation tildeles titlen:

 

Danmarksmester i vildtspor 20åå.

1. DM(V)20åå

 

Herefter tildeles titlerne:

  2. vinder ved DM i vildtspor … 2. DM(V)20åå

  3. vinder ved DM i vildtspor … 3. DM(V)20åå

  4. vinder ved DM i vildtspor … 4. DM(V)20åå

 

Stk. 2       Ved UHM kan der tildeles fire titler. Dommeren udtager de fire vinderplacerede hunde, der skal tildeles titler. Dette sker efter reglerne i § 24. Ekvipagen med da­gens bedste præstation tildeles titlen:

 

Unghundemester i vildtspor 20åå.

 

Herefter tildeles titlerne:

               2. vildtspor unghundemester …                2. UHM(V)20åå

               3. vildtspor unghundemester …                3. UHM(V)20åå

               4. vildtspor unghundemester …                4. UHM(V)20åå

 

§ 23 Tildeling af titel ved championatklassen

Stk. 1       I championatklassen kan prøvens bedste hund udvælges. Dommeren skal udvælge prøvens bedste hund efter reglerne i § 24.

 

Kapitel 11.  Vinderplaceringer

Regler for vinderplaceringer i mesterskabsklasserne og championatklassen.

 

§ 24 Regler for vinderplaceringer

Stk. 1         Vinderplaceringerne udvælges efter nedenstående kriterier i prioriteret rækkefølge:

 

Stk. 1-1       Kandidaterne til disse titler kan kun findes blandt de hunde, der på dagen har opnået 1. pr.

Stk. 1-2       Titlen tildeles den retriever, der har vist det sikreste sporarbejde på dagen.

Stk. 1-3       Titlen tildeles den ekvipage, der har udvist det bedste samarbejde.

Stk. 1-4       Titlen tildeles den ekvipage, der tydeligt har anvist et eller flere elemen­ter. Det vil sige, føreren henleder dommerens opmærksomhed på elemen­terne.

Stk. 1-5       Står to ekvipagers præstationer lige – efter ovenstående tre kriterier – gives titlen til den ekvipage, der har gennemført sporarbejdet på kortest tid, dog kun hvor arbejdstempo er bedømt passende i kritikbeskrivelsen – jf. § 20 stk. 3.

 

Kapitel 12.  Udtagelse af landsholdet

Regler for udtagelse af landsholdet.

 

§ 25 Regler for udtagelse af landsholdet

Stk. 1         Kun point opnået på DM tæller til udtagelsen af landsholdet.

Stk. 2       De bedst placerede hunde på DM repræsenterer DRK på sporlandsholdet ved NVM og andre internationale mesterskaber indtil næste DM.

Stk. 3       Antal deltagere på landsholdet varierer i forhold til de enkelte invitationer.

Stk. 4       Ekvipagerne på landsholdet skal opfylde de krav, som de inviterende lande stiller, som krav for start i det respektive land. Hvis ekvipagen ikke opfylder dette, går pladsen til den næste på resultatlisten fra DM.

 

Kapitel 13.  Opnåelse af championater

Regler for opnåelse af Dansk og Nordisk Vildtsporchampionat.

 

§ 26 Regler for opnåelse af championater

Stk. 1         Der kan opnås to nationale sporchampionater for retrievere, nemlig:

                                  Dansk Sporchampionat – DKSCH

Dansk Vildtsporchampionat – DKSCH(V)

Stk. 2       Dansk Sporchampionat (DKSCH) tildeles retrievere under DNSDTRK, der har opnået:
1 x 1. pr. på 1000 m/20 t DKK schweissprøve
1 x 1. pr. på 1000 m/40 t DKK schweissprøve
1 x 1. pr. på 1000 m/20 t DNSDTRK vildtsporprøve.

Op til to af de krævede præmieringer må være opnået før titlens ikrafttræden (1. januar 2016). Den tredje 1. præmiering skal være opnået efter titlens ikrafttræden. Og det skal være enten en 1. pr. på 1000 m/40 t DKK schweissprøve eller en 1. pr. på 1000 m/20 t DNSDTRK vildtsporprøve.

 

Stk. 2-1    Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere.

Stk. 2-2    De tre præmieringer skal opnås i mindst to forskellige kalenderår.

Stk. 2-3    De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder.

Stk. 2-4    Desuden gælder følgende eksteriørkrav: Hunden skal have opnået mindst bedømmelsen ”good”, efter den er fyldt 24 måneder på en DKK-anerkendt udstilling.

                   

Stk. 3       Dansk Vildtsporchampionat (DKSCH(V)) tildeles retrievere under DNSDTRK eller DRK, der har opnået tre 1. pr. erhvervet enten på DRK’s DM eller DNSDTRK’s/DRK’s championatklasse. Opnået 1. pr. i championatklassen afholdt i Dansk Retriever Klub tæller til championatet, såfremt sporet er af samme længde, alder og indeholder samme sporelementer, som i DNSDTRK’s championatklasse.

 

Stk. 3-1       Præmieringerne til championatet skal opnås hos mindst to forskellige dommere.

Stk. 3-2       De tre præmieringer skal opnås i mindst to forskellige kalenderår.

Stk. 3-3       De tre præmieringer skal opnås på mindst to forskellige prøvesteder.

Stk. 3-4       Desuden gælder følgende eksteriørkrav: Hunden skal have opnået mindst bedømmelsen ”good”, efter den er fyldt 24 måneder på en DKK-anerkendt udstilling.

Stk. 4       Hunde registreret i Norge, Sverige og Finland kan blive Dansk Vildtsporchampion ved at opnå 1 x 1 pr. på DNSDTRK’s eller DRK’s championatspor i Danmark, hvis hunden har opnået nationalt vildtsporchampionat i et af de nævnte lande.

Stk. 5       Der kan opnås et nordisk sporchampionat, nemlig:
  Nordisk Vildtsporchampionat – NORDSCH(V)

Stk. 6       Nordisk Vildtsporchampionat tildeles retrievere, der har opnået nationalt champio­nat i tre af de nordiske lande.

 

Kapitel 14.  Adgangsbetingelser

Adgangsbetingelser til DNSDTRK’s vildtsporprøver.

 

§ 27 Adgangsbetingelser

Stk. 1       Vildtsporprøverne er for alle retrieverracerne (Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Chesapeake Bay Retriever, Curly Coated Retriever, Flatcoated Retriever, Golden Retriever og Labrador Retriever).

Stk. 2       Hundens ejer og fører skal være medlem af DNSDTRK, DRK eller DKK. En uden­landsk deltager kan også være medlem af en udenlandsk klub, der er anerkendt af DKK. Ejer eller fører må ikke være medlem af kynologiske foreninger, der ikke er anerkendt af DKK.

Stk. 3       Danskejede hunde skal være stambogsført i DKK. Importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan af DKK, hvis deres udenlandske stambog er godkendt af DKK få tilsendt en standardkvittering som dokumentation for, at hunden er under registrering.

Stk. 4       Udenlandske hunde skal være registrerede/stambogsførte i hjemlandets klub/organisation anerkendt af FCI (Fédération Cynologique Internationale).

Stk. 5       For at deltage på en prøve skal hunden være vaccineret ifølge gældende regler fra DKK.

Stk. 6       Dokumentation for vaccination skal medbringes på prøvedagen. Udenlandske hunde skal være vaccinerede i overensstemmelse med lovgivningen for indrejse i Dan­mark.

Stk. 7       Det er forbudt at behandle hunden med stoffer, der neddæmper eller opildner tem­peramentet eller ydeevnen. DKK’s regler herfor er gældende.

Stk. 8       Hanhunde, som er kastreret kan deltage, såfremt der på prøvedagen fremlægges en dyrlægeattest på, at hunden efter 6 måneders alderen, men før operationen har haft normalt udviklede testikler på normal plads. Steriliserede tæver må gerne del­tage.

Stk. 9       Løbske tæver kan deltage efter prøvelederens anvisning, men skal under ventetid og afprøvning være isoleret fra de øvrige deltagende hunde og førere. Dette gælder også den løbske tæves fører.

Stk. 10      Hunde, der viser tegn på sygdom, halthed eller anden fysisk defekt, skal afvises.

Stk. 11      Tæver med hvalpe under 8 uger samt synligt drægtige tæver må ikke deltage.

Stk. 12      Prøvelederen er øverste myndighed på denne prøve. Det anbefales, at prøvelederen ikke er stifinder, dommer eller fører hund på denne prøve.

Stk. 13      Regler for prøvedeltagelse på samme prøve, som man er prøveleder eller stifinder på.

 

Stk. 13-1   Prøvelederen orienterer dommeren inden sporlægningen om, at en del­tager jævnfør § 27, stk. 13 skal afprøves på hans dommerhold og om de særlige regler.

Stk. 13-2   Dommeren udtager inden sporlægningen et tilfældigt spor efter eget ønske, hvor han vurderer, at terrænet muliggør de foreskrevne ændrin­ger. Pågældende deltager jævnfør § 27, stk. 13 er altså ikke med i lod­trækningen om sporene på prøvedagen.

Stk. 13-3   Dommeren ændrer herefter sporforløbet op til tre steder i forhold til en anden ansvarlig stifinders planlagte spor. Det kan ske ved, at sporet på strækningerne mellem knækkene trækkes ud til den ene eller den anden side, og derved får et parallelt forløb i forhold til det oprindeligt planlag­te. Det vil også kunne gøres ved, at strækkene mellem knækkene læg­ges mere buet.

Stk. 13-4   Dommeren skal sikre sig, at ændringer fra det oprindeligt planlagte spor har en længde (min. 60 m), der giver mulighed for, at den berørte ekvi­page får tab, hvis de følger det planlagte spor og ikke det udlagte spor.

 

Kapitel 15.  Prøveafvikling

Prøveafvikling og ansvarsforhold af kvalifikationsprøver og vildtsporprøver under DNSDTRK.

 

§ 28 Prøveafvikling

Stk. 1       Prøvelederen er sporudvalgets repræsentant på stedet og er ansvarlig for prøvens afvikling, samt for at der på terrænet er mulighed for i overensstemmelse med sporprøvereglementet og den supplerende vejledning at lægge et antal spor sva­rende til det antal tilmeldte ekvipager.

Stk. 2       Bedømmelse, point og præmiering på det enkelte dommerhold sker på dommerens ansvar overfor sporudvalget og DKK.

Stk. 3       Dommeren er øverste myndighed på det enkelte dommerhold. En dommers afgø­relse er endelig og kan ikke appelleres.

Stk. 4       Alle øvrige forhold vedrørende arrangementets gennemførelse er prøvelederens ansvar og kompetenceområde.

Stk. 5       Hvis en eller flere deltagere modsætter sig en dommer eller prøveleders henstillin­ger eller opfører sig groft uansvarligt, kan dommeren subsidiært prøvelederen bort­vise de(n) pågældende. I så fald skal dommeren henholdsvis prøvelederen altid indsende beretning til DNSDTRK’s bestyrelse, som afgør sagens videre forløb.

Stk. 6       Ved DNSDTRK’s behandling af indberetning fra en dommer eller prøveleder, skal den indberettede have lejlighed til at skriftligt at udtale sig inden endelig afgørelse træffes i sagen.

Stk. 7       En hund, der på prøver af mindst 2 autoriserede dommere, ved 2 indberetninger, er anmeldt for bidskhed enten i bedømmelse eller udenfor bedømmelse kan ikke læn­gere deltage i DNSDTRK’s prøver. Dommeren skal meddele indberetningen til del­tageren hurtigst muligt efter episoden. Dommeren skal indberette til klubbens sporudvalg på klubbens adresse. Kopi af indberetningen sendes til deltageren af klubbens administration.

Stk. 8       Lodtrækning om dommerhold og spornummer trækkes på prøvedagen. Hver enkelt deltager trækker et lod, som angiver hold og spor. Der skal tages hensyn til regler­ne om forskellige dommere i forbindelse med championatstildeling, ligesom alle del­tagere på prøven skal indplaceres, så § 27, stk. 3 er overholdt.

Stk. 9       Deltagere, der ikke er til stede på det tidspunkt, hvor den pågældende hunds spor­nummer bliver kaldt op, kan ikke forvente at komme til bedømmelse og kan heller ikke forvente at få indbetalt gebyr godtgjort.

Stk. 10      Under afprøvningen skal hunden bære et bredt typisk schweisshalsbånd eller spor­sele.

Stk. 11      Afstraffelse af hunden må ikke finde sted på prøveområdet, ligesom føreren ikke må være i besiddelse af disciplineringsmidler.

Stk. 12      Hunde, som ikke er til bedømmelse, skal være koblet.

 

§ 29 Ansvarsforhold

Stk. 1       For skader forvoldt af hunden har hundeføreren ansvar i henhold til den almindelige lovgivning.

Stk. 2       For skader påført hunden og/eller ejeren/føreren har skadevolderen ansvar i hen­hold til den almindelige lovgivning.

 

Kapitel 16.  Tilmelding og gebyr

Tilmelding og gebyr til kvalifikationsprøver og vildtsporprøver under DNSDTRK.

 

§ 30 Tilmelding

Stk. 1       Tilmeldingsfristen for DNSDTRK’s kvalifikationsprøver og vildtsporprøver fastsættes af sporudvalget i samråd med DNSDTRK’s bestyrelse. Dispensation herfra kan gives af sporudvalget under DNSDTRK.

Stk. 2       Anmeldelse til prøver foretages på Hundeweb.

Stk. 2-1    Hvis man er dommer, prøveleder eller stifinder på en schweiss- og/eller vildtsporprøve afholdt DNSDTRK, optjener man en fortrinsret for hver prøve, man er hjælper på.

Stk. 2-2    Man kan kun optjene en fortrinsret pr. prøve, også selvom man er både prøveleder og stifinder på samme prøve.

Stk. 2-3    Optjent fortrinsret kan benyttes i samme eller efterfølgende prøveår
(fx kan fortrinsret optjent i 2015 benyttes i 2015 og 2016).

Stk. 2-4    Optjent fortrinsret er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Stk. 2-5    Sporudvalget registrerer optjent og forbrugt fortrinsret ud fra de kataloger, som prøvelederne sender ind efter en afholdt schweiss- og/eller vildtsporprøve afholdt under DNSDTRK.

Stk. 3       Anmeldelse, gebyr og nødvendig dokumentation for at adgangskrav er opfyldt, skal være klubbens kontor i hænde rettidigt. Klubbens bestyrelse administrerer klub­bens gebyrpolitik.

Stk. 4       En hund kan kun tilmeldes den klasse, den er kvalificeret til på anmeldelsesdagen.

Stk. 5       Hvis antallet af tilmeldte hunde er for stort til en prøve, foregår den endelige ud­vælgelse ved lodtrækning blandt de rettidigt anmeldte hunde. Lodtrækningen fore­tages af prøvelederen i samarbejde med en repræsentant i DNSDTRK’s sporudvalg.

Stk. 6       Sporudvalget kan annullere en prøve, hvis der til en prøve kun er tilmeldt et halvt dommerhold.

Stk. 7       Antallet af hunde på dommerholdene:

               På kvalifikationsprøver dømmes maks. 7 hunde pr. dommerhold på en prøvedag.

               På DM dømmes maks. 3 hunde pr. dommerhold på en prøvedag.

               På UHM dømmes maks. 5 hunde pr. dommerhold på en prøvedag.

               I championatklassen dømmes maks. 5 hunde pr. dommerhold på en prøvedag.

 

§ 31 Gebyr

Stk. 1       Anmeldelsesgebyret tilbagebetales, hvis prøven/klassen aflyses.

Stk. 2       Ved bekræftet sygdom hos hund eller fører kan anmeldelsesgebyret tilbagebetales efter anmodning. Dokumentation i form af dyrlæge- eller lægeattest skal fremsen­des til klubbens kontor før tilbagebetaling kan finde sted. De aktuelle betingelser for tilbagebetaling er tilgængelige for medlemmerne i klubbens blad eller på DNSDTRK’s hjemmeside.

 

Kapitel 17.  Administrative bestemmelser

Administrative bestemmelser for kvalifikationsprøver og vildtsporprøver under DNSDTRK.

 

§ 32 Administrative bestemmelser

Stk. 1       Antallet af officielle prøver – fælles for DNSDTRK fastsættes og administreres hvert år af DNSDTRK’s sporudvalg efter aftale med DNSDTRK’s bestyrelse.

Stk. 2       DNSDTRK administrerer og fortolker det af DKK godkendte sporprøvereglement for tollere.

Stk. 3       DNSDTRK udarbejder og varetager de i tilslutning til sporprøvereglementet nødven­dige, tilhørende bilag og vejledninger for tilrettelæggelse og afvikling af prøvernes enkelte klasser samt vejledning i disses bedømmelser.

Stk. 4       Prøvernes administration og økonomi varetages af sporudvalget efter fælles proce­durer og regler fastsat af DNSDTRK’s bestyrelse.

 

Kapitel 18.  Klager og protester

Klager og protester ved afholdelse af kvalifikationsprøver og vildtsporprøver under DNSDTRK.

 

§ 33 Klager og protester

Stk. 1       Klager eller protester vedrørende prøvearrangementet eller dommerafgørelser skal rettes til prøveleder subsidiært den pågældende dommer på prøvedagen.

Stk. 2       Hvis forholdet ikke på stedet kan afklares i mindelighed mellem parterne, skal klageren indenfor 8 dage indsende en skriftlig klage sammen med et gebyr på 500,00 kr.

Stk. 3       Klagen med gebyr skal indsendes til DNSDTRK’s bestyrelse på klubbens adresse.

Stk. 4       Ved behandling af en klagesag skal den indklagede have lejlighed til skriftligt at udtale sig, inden endelige afgørelse træffes.

Stk. 5       Hvis klageren får medhold i sin klagesag, tilbagebetales gebyr. Hvis klager ikke får medhold, tilbagebetales gebyr ikke.

 

Kapitel 19.  Generel opførsel

Generel opførsel ved afholdelse af kvalifikationsprøver og vildtsporprøver under DNSDTRK.

 

§ 34 Generel opførsel

Stk. 1       Fjernelse af en tilmeldt hund eller udeblivelse, mens prøven er åben, al utilbørlig kritik af en bedømmelse, nedsættende ytringer om en fungerende dommer såvel som usømmelig omgangstone eller anden overtrædelse af dette reglement kan medføre fortabelse af retten til tildelt præmiering samt eventuel bortvisning fra prøven.

Stk. 2       Afgørelser herom træffes på dagen af prøveledelse og dommer(e), der kan indbe­rette hændelsen til DNSDTRK’s bestyrelse, som derefter træffer afgørelse om, hvorvidt sagen kan betragtes som afsluttet eller skal videregives til DKK’s bestyrel­se, som kan sende sagen videre til DKK’s disciplinærnævn.

Stk. 3       Det er endvidere ikke tilladt fx på offentligt tilgængelige websider på internettet, på sociale medier mv. at udtale sig krænkende om en dommer eller åbenlyst kritisere dommerens bedømmelse.


 

Kapitel 20.  Skema over DNSDTRK’s vildtsporprøveprogrammer

Grafisk forklaring for opnåelse af titler

 


Tollerbladet 1/2018

Tollerbladet 1/2018 er klar til download

Tollerdays

Her finder du resultater fra Tollerdays

Hvalpeanvisning

Jeg vil meget gerne, hvis I vil dele jeres oplysninger og info med hvalpeanvisningen, om hvilke hvalpeplaner i har og hvornår I forventer i fremtiden at lave en parring.
Det er oplysninger, som jeg kan bruge, når der bliver spurgt om hvor der kommer hvalpe og ca. hvornår.
Vil du hjælp mig til at blive bedre i fremtiden til at guide tollerejerne, så smid rask en mail af sted til mig: hvalpeanvisning@tollerklubben.dk