Medlemslogin

Søg på Tollerklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

Søg på Tollerklubben

Indtast søgeord nedenfor og klik "Søg"

×

 

 Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub

Prøvebestemmelser for Tollerjagtprøver i Danmark

Ændringen af reglementet er godkendt af DKK

Nærværende reglement tiltrædes og er gyldig fra 01.01.2016.

 Udgivet af DNSDTRK Februar 2016

 Brian Esbensen, formand  


Vedtaget af bestyrelsen for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub (DNSDTRK). Prøve­reglerne træder i kraft den 01.01.2006 med revision pr. 01.01.2010 og 01.01.2016. Prøven afholdes af Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klub. Prøven omtales herefter som Tollerjagtprøve.

 

§ 1 Formål

Tollerjagtprøvens formål er at afprøve og bedømme hunde af racen Nova Scotia Duck Tolling Retrievers (herefter kaldet Tollere) medfødte jagtegenskaber under jagtrealistiske forhold samt at tilsigte, at der findes egnede jagthunde af denne race.

 

§ 2 Organisation og godkendelse

Tollerjagtprøven er en markprøve, som afholdes efter regler vedtaget af DNSDTRK’s bestyrelse og godkendt af DKK. Ansøgning om afholdelse af Tollerjagtprøve i DNSDTRK skal behandles i klub­bens bestyrelse eller jagtudvalg (JU). Der kan ikke gennemføres officielle prøver uden der forelig­ger en godkendelse. Dommer(e) og prøvelægger skal godkendes af JU. Prøven skal annonceres i klubbens officielle klubblad og/eller på klubbens hjemmeside. Prøveadministrator har ansvar for den administrative del, herunder tilmeldinger, katalog og dommerliste, samt behandling af even­tuelt nedlagte protester. Yderligere er det prøveadministrators ansvar (evt. efter aftale med prøvelægger) at skaffe hjælpere og vildt. Prøvelæggeren har ansvar for prøvetilrettelæggelsen, prøvens gennemførsel, herunder sikkerhed for skytte/r, kaster/e og evt. hjælpeprøvelægger. Dommeren har ansvaret for, at Tollerjagtprøven arrangeres efter gældende regler. Dommeren har ret til at ændre på prøvetilrettelæggelsen inden for reglementets rammer.

 

§ 3 Ret til deltagelse

Tollerjagtprøven er åben for alle retrieverracer. Ejer og fører skal begge være medlem af enten DKK, DNSDTRK eller en FCI godkendt udenlandsk klub, der er anerkendt af DKK. Ejer eller fører må ikke være medlem af kynologiske foreninger, der ikke er anerkendt af DKK. Hunden kan kun tilmeldes én klasse på en annonceret Tollerjagtprøve. Hunden skal på anmeldelsestidspunktet have opnået de præmieringer, som kræves til at starte i den anmeldte klasse. Arrangøren kan til­lade, at hund og fører flyttes til højere klasse, såfremt hunden har kvalificeret sig til denne i tids­rummet mellem anmeldelsestidspunktet og prøvedagen.

 

Registreringskrav

Danskejede hunde skal på anmeldelsestidspunktet være registreret i DKK eller være under regi­strering samme sted.

 

ID-mærkning

Hunde, som er født efter ikrafttrædelse af tatoverings/chip mærkningskrav fra national kennel klub eller national lovgivning, skal være id-mærket og skal på forlangende kunne kontrolleres.

 

Neutraliserede hunde

Hunde, der mangler den ene eller begge testikler (kryptorchister) kan ikke afprøves. (Testikler skal være normale og på normal plads). 

 

Hanhunde, som er kastreret kirurgisk må gerne deltage, såfremt der på prøvedagen fremlægges en dyrlægeattest på, at hunden efter 6 måneders alderen, men før operationen, har haft normalt udviklede testikler på normal plads.  

 

Kemisk kastration er omfattet af DKK’s dopingreglement. Hanhunde, der er kemisk kastrerede, må derfor ikke deltage, så længe de er under påvirkning af behandlingen. DKK kan dispensere fra dopingreglerne under forudsætning af at der nedlægges frivilligt avlsforbud på hanhunden. Proceduren for ansøgning om dispensation er beskrevet på www.dkk.dk 

 

Steriliserede tæver må gerne deltage. 

 

Udenlandske hunde

Udenlandske hunde skal være registreret/stambogført i hjemlandets klub/organisation anerkendt af FCI . En udenlandsk hund kan stilles i den klasse, den er berettiget til i sit hjemland i forhold til hjemlandets prøver. Har en hund deltaget på Tollerjagtprøve i Sverige (eller andet land med officielle, sammenlignelige Tollerjagtprøver), kan resultat herfra ligeledes berettige til tilmelding i Danmark, dog under hensyntagen til, at det er nærværende reglements klasseinddelinger og adgangskrav, der er gældende.

 

Prøver med begrænset tilmelding

Hvis deltagerantallet er begrænset, skal dette fremgå af annonceringen af Tollerjagtprøven. Antal­let af deltagere bestemmes af prøveadministrator. Deltagerne findes ved lodtrækning mellem de anmeldte hunde straks efter udløbet af anmeldelsestidspunktet. Prøveadministrator kan ud af de ikke udtrukne, udtrække en eller flere reserver. Prøveadministrator kan annullere åben klasse, hvis der er mindre end to hundeførere tilmeldt.

Reserver har fortrinsret til afgivne pladser frem for hunde, som skal flytte på grund af meritforbedringer.

Hunde, der endnu ikke har bestået en klasse, har fortrinsret frem for hunde der har opnået præmiering for at bestå klassen.

 

Overgangsordning

 For overgangen mellem tidligere og nærværende reglement gælder følgende:

1.      En hund, der har været stillet på officiel Tollerjagtprøve, kan uanset opnået præmiering, stille direkte på Tollerjagtprøve i den klasse hunden er berettiget til.

2.      En hund, der har bestået Tollerbrugsprøve eller Dansk Retriverklubs Brugsprøve kan enten stille på Kvalifikationsprøve eller Tollerworkingtest, begynder klasse.

3.      En hund, der har været stillet på officiel Tollerworkingtest, skal såfremt hunden ønskes stillet på Tollerjagtprøve, bestå kvalifikationsprøven

 

Udelukket for deltagelse er

1.      En hund, der på officiel prøve 2 gange er diskvalificeret for aggressiv adfærd.

2.      Hundeførere, som 2 gange er indberettet for at afstraffe sin hund.

3.      Prøvelægger (samt evt. prøvelæggerassistent eller -aspirant).

4.      Hunde som ejes af dommer/e og dommeraspiranter eller disses husstand, kan ikke føres i den klasse, hvor pågældende dommer dømmer.

5.      Hunde, som ikke opfylder DKK’s bestemmelser om vaccination

6.      Hunde, som har eller mistænkes at have en smitsom sygdom/eller viser tegn på sygdom, halt­ hed eller anden fysisk defekt.

7.      Løbske tæver kan ikke deltage og må ikke medtages på prøveområdet

8.      Drægtige tæver som har beregnet nedkomst inden 4 uger fra prøvedagen, beregnet som 63 dage efter første parring

9.      Tæver, som har født senere end 8 uger før prøven.

10.  Hunde, der er behandlet med stoffer, der neddæmper eller opildner temperament eller yde­ evne. DKK’s regler herfor er gældende.

 

§ 4 Hundeejerens ansvar

Hundeejeren er ansvarlig for enhver skade, som hunden måtte forvolde på prøveområdet. Hunde­ejeren har pligt til at have hunden ansvarsforsikret med en forsikring, der dækker prøvesituatio­ner.

 

§ 5 Anmeldelse og gebyr

Tilmeldingsfristen for officielle prøver fastsættes af JU i samråd med bestyrelsen. Anmeldelses­blanket og –gebyr skal være prøveadministratoren i hænde rettidigt. For udenlandske hunde gæl­der yderligere, at der sammen med anmeldelsen skal fremsendes fotokopi af hundens registrering i en FCI-anerkendt organisation, samt bevis på meritter for anmeldelse i pågældende klasse.

 

Anmeldelsesgebyret tilbagebetales

1.      Hvis den annoncerede prøve aflyses.

2.      Ved begrænset antal deltagere.

3.      For hunde, som efter anmeldelsestidspunktet opnår præmiering, som forhindrer deltagelse i den anmeldte klasse, og hvor flytning ikke er mulig eller ikke ønskes.

4.      Ved sygdom/skade på hunden dokumenteret ved dyrlægeerklæring.

5.      Ved tæver i løbetid

 

De aktuelle betingelser for tilbagebetaling er tilgængelige på klubbens hjemmeside, samt ved hen­vendelse til prøveadministrator

 

§ 6 Prøveform og klasseinddeling

Prøveform

Kvalikationsprøve:  Er en forprøve på koldt vildt, der ved beståelse giver adgang til deltagelse på officiel Toller­jagtprøver samt i Brugsklasse på udstilling

Tollerjagtprøve: Er en officiel prøve, der afholdes på koldt vildt.

Tollerworkingtest: Er en officiel prøve, der afholdes på dummier. 

 

Klasse inddelinger

Kvalifikationsprøve:

For hunde, som på prøvedagen er 12 måneder.

 

Begynderklasse Tollerjagtprøve:

For hunde, som på prøvedagen er 12 måneder og har bestået kvalifikationsprøven.

Hunde, som har opnået 2 x 1. præmie i begynderklasse kan ikke længere stille i klassen. Dog kan en hund blive i klassen kalenderåret ud i det år hunden opnår sin anden 1. præmie i klassen. Den ene 1. præmie må være opnået på officiel, udenlandsk Tollerjagtprøve.

Hunde, der har stillet i åben klasse, kan ikke gå tilbage og stille i denne klasse

 

Begynderklasse Tollerworkingtest:

For hunde, som på prøvedagen er 12 måneder.

Hunde, som har opnået 2 x 1. præmie i begynderklasse kan ikke længere stille i klassen. Dog kan en hund blive i klassen kalenderåret ud i det år hunden opnår sin anden 1. præmie i klassen

Hunde, der har stillet i åben klasse kan ikke gå tilbage og stille i denne klassen.

 

Åbenklasse:

For hunde, som på prøvedagen har opnået min. 2 x 1. præmie i begynderklasse.

Hunde, som har opnået 2 x 1. præmie i Åben klasse kan ikke længere stille i klassen. Dog kan en hund blive i klassen kalenderåret ud i det år hunden opnår sin anden 1. præmie i klassen. Den ene 1. præmie må være opnået på officiel, udenlandsk Tollerjagtprøve.  (Gælder kun for Tollerjagtprøve)

Hunde, der har været stillet i Vinderklasse, kan ikke går tilbage og stille i denne klasse

 

Vinderklasse:

For hunde, som har opnået min. 2 x 1. præmie i åben klasse. Den ene 1. præmie må være opnået på officiel, udenlandsk Tollerjagtprøve.

 

Skift mellem Tollerworkingtest og Tollerjagtprøve

Det er tilladt at skifte mellem de to prøveformer, dog skal en hund, der har været stillet på Tollerworkingtest - uanset klasse - starte med at bestå Kvalifikationsprøven og derefter bestå de enkelte klasse som beskrevet ovenfor. En hund der har været stillet på Tollerjagtprøve, kan stille i tilsvarende klasse på Tollerworkingtest. (Tollerworkingtesten vil dog ikke give ret til opnåelse af nogen titler. Se §13)

 

Startorden

Startorden findes ved lodtrækning mellem de anmeldte hunde, og katalog med startrækkefølgen udsendes senest 7 dage før prøvens afholdelse.

 

§ 7 Prøveforløb og prøvens elementer

Tilrettelæggelse

Prøven skal tilrettelægges så jagtrealistisk om muligt, under hensyntagen til klassens ønskede sværhedsgrad og det givne terræn, og således at hundene kan bedømmes i samtlige elementer, der indgår i den klasse den stilles i.

 

Tolling

Hundefører og hund (og evt. en skytte) befinder sig i et skjul, der er placeret i nærheden af vand­kanten ved en sø eller på en strand. Hundeføreren kaster en ”Tolllinggenstand” (tennisbold eller lignende), og hunden apporterer genstanden. Øvelsen gennemføres så vidt muligt på begge sider af skjulet. Øvelsen gentages én eller flere gange afhængig af klasse og efter dommerens anvisnin­ger. Tollingerne skal optimalt set være af mindst 5 meters længde. Tollingen skal gennemføres så lydløst som muligt.  Første Tolling-moment afsluttes altid med, at der kastes en eller flere marke­ringer. Yderligere Tolling-momenter kan forekomme gennem prøven

 

Markeringer

I forlængelse af Tolling-momentet følger en eller flere markeringer. Ved denne/disse markering(er) kan hund og fører fortsat være placeret i skjulet, og det kan forlanges at fører forbliver siddende. Det er dog vigtig at hunden gives mulighed for at markere. Efterfølgende forekommer yderligere markeringer på såvel land som vand alt efter klasse

 

Dirigering

Hunde skal kunne dirigeres til et punkt i terrænet, hvor man tænker at et stykke vildt er blevet skudt eller anskudt. Hunden har ikke set nedslaget fra vildtet. Dirigering skal foregå så direkte og diskret som muligt

 

Frit søg

Hunden skal selvstændigt kunne afsøge et nærmere afgrænset område, og skal spontant opsamle vildt, den får fært at og bringe dette til føreren. Søget skal så vidt muligt foregå som selvstændigt arbejde fra hundens side uden førerens indgriben eller retningsvisning. Frit søg kan foregå i alle typer terræn, inkl. vand afhængig af klasse.

 

Generelt

1.      Afstandene skal afpasses til prøveområdets beskaffenhed og være jagtrealistiske.

2.      Dommeren skal informere hundeføreren om prøveafviklingen, inden prøven startes.

3.      Dommeren afgør hundeførerens bevægelsesmulighed i terrænet, og om vildtet skal apporteres i en bestemt orden/rækkefølge.

4.      Ved prøvetilrettelæggelsen tilstræbes, at momenterne opdeles således, at hunden gennemgår prøven i et glidende tempo. Det bør ikke være for stor afstand mellem momenterne. 

 

Apporterings vildt

Prøveadministrator har ansvar for, at vildtet er i en sådan kvalitet, at det i størst mulig udstrækning sva­rer til ny skudt vildt. Brækket hårvildt, ud kroget (udtaget) fuglevildt og frosset (u optøet) vildt må ikke forekomme. Ny aflivet vildt bør tilstræbes, hvis det et muligt. Dommeren skal på prøveplad­sen forvisse sig om, at vildtets kvalitet er forsvarligt, og at det opbevares forsvarligt og etisk kor­rekt under prøveafviklingen.

 

§ 8 Krav til klasserne og prøvens gennemførelse

Nedenfor nævnte afstande er max. afstande og kan være mindre alt efter prøveområdets svær­hedsgrad (beskaffenhed / færtforhold m.m.).

 

Kvalifikationsprøve:

Prøvearealets vegetation bør være åbent både på land og vand. Momenterne kan ikke byttes rundt og mål og antal skal altid overholdes. I prøven indgår:

 

 

Tolling:

Fører placerer sig, med hunden i snor, i et skjul, der står i en afstand af 1-3 m fra vandkanten. Føre­ren tager snoren af hunden og melder klar til dommeren. Herefter gennemføres 10-15 Tollinger efter dommerens anvisning. I Tollingen skal indgå mindst en pause på 30 sekunder. Tollingen af­sluttes med hunden i ro.

 

Vandmarkering:

Fører stiller sig ved siden af skjulet med hunden fri ved fod. Linen må lægges løst om hundens bryst. Herefter falder en markering på svømmedybt i vand i en afstand af 10-15 m. Hunden sendes på dommerens anvisning. Der må tages imod hunden i vandkanten. Der skal afleveres til hånd

 

Landmarkering:

Fører stiller sig på et af dommeren anvist sted med hunden fri ved fod. Herefter falder der en mar­kering på land i en afstand af 20-30 m. Hunden sendes på dommerens anvisning. Der skal afleve­res til hånd

 

Frit søg:

Fører anvises et tydeligt markeret område på ca. 20 x 20 m. I området er udlagt 5 stk. vildt, hvoraf 3 skal hentes hjem. Der skal afleveres til hånd.

 

Fri ved fod:

Hunden føres i line under prøven, men der skal indgå 15-25 m fri ved fod, der skal indgå naturligt i prøven. Fri ved fod foregår altid efter Tollingen og altid med retning væk fra eller parallelt med vandet. 

 

Skud:

Der er skud på både vand- og landmarkeringen.

 

Vildt:

Der kan kun forekomme svømmeænder

 

Begynderklasse (Bkl)

Prøvearealets vegetation bør være relativt åbent både på land og vand. Dommeren anviser hvor fører og hund skal placerer sig ved de enkelte elementer. Mål og antal skal altid overholdes. I klas­sen indgår:

 

Tolling:

15-20 Tollinger fordelt på 2-4 momenter efter dommerens anvisning. I Tollingen skal indgå en pause af mindst 30-60 sekunders varighed. Tollingen afsluttes med hunden i ro.

 

Vandmarkering:

Der skal være 2 markeringer hvori vand indgår. Den ene skal være på svømmedybt vand og mindst en af dem skal falde i forlængelse af Tollingen. Længde max 20 m.

 

 

Landmarkering:

1 markering på land. Længde max 35 m.

 

Fremsendelse:

Hunden skal sendes på en linje, mod et for hunden synligt mål eller på en tydelig synlig linje. Fremsendelsen foregår altid på land. Længde max 25 m

 

Frit søg:

Søgets størrelse er op til 40 x 40 m. Der er udlagt 6 stk. vildt. Hunden skal hente 4-5 stk. vildt.

 

Fri ved fod:

Hunden må føres i line, med mindre dommeren angiver andet. Fri ved fod skal indgå som en na­turlig del af prøvens forløb.

 

Ro på post:

Vokalisering fra hunden accepteres ikke.

 

Skud:

Der er skud på alle 3 markeringer samt på fremsendelsen.

 

Vildt:

Svømmeænder, duer, tamduer, fasaner og agerhøns kan forekomme. Hovedvægten af vildt skal være svømmeænder og der behøver ikke forekomme anden type vildt.

 

Åben klasse (Åkl)

Prøvearealet bør indeholde vegetation, som er relativt tæt både på land og vand. I klassen er 2 hunde oppe samtidig, men er kun synlige for hinanden i søget. Dommeren anviser hvor førere og hunde skal placerer sig ved de enkelte elementer. Mål og antal skal overholdes. I klassen indgår:

 

Tolling:

20-30 Tollinger fordelt på 3-5 momenter efter dommerens anvisning. I Tollingen skal indgå mindst 2 pauser af mindst 30-60 sekunders varighed. Tollingen afsluttes med hunden i ro.

 

Markeringer:

Der skal være 4 markeringer, hvoraf vand skal indgå i mindst 2. Hvis muligt skal mindst 1 være på svømmedybt vand. Der skal være mindst 1 dobbelt markering. Vand- og landmarkering kan mik­ses. Længde på vand max 35 meter og land max 50 meter)

 

Dirigering:

Der skal være mindst 1 dirigering af max 60 meters længde. Dirigeringen kan være på både land og vand eller en kombination

 

Frit søg:

Søgets størrelse er op til 60 x 60 m. Der er udlagt max 14 stykker vildt og mindst 10 stykker vildt skal hentes. I klassen skal to hunde arbejde sammen under en mindre del af søget. Hver hund skal have lov til at hente mindst 1 stykke vildt før hundene sendes ud sammen. Det er ikke hensigten, at resten af søget skal foregå med begge hunde i søget samtidig, men de skal vise at de kan arbejde samtidig i søget.

 

Fri ved fod:

Hunden må føres i line, med mindre dommeren angiver andet. Fri ved fod skal indgå som en na­turlig del af prøvens forløb og under fri ved fod kan forekomme skud og kast af markeringer.

 

Ro på post:

Vokalisering fra hunden accepteres ikke. Hunden skal kunne forholde sig i ro, ukoblet, mens den anden hund arbejder i søget.

 

Skud:

Der er skud på alle markeringer og dirigeringer. Yderligere skud kan forekomme under prøven som simulering af ”forbi skud”. Disse kan dog IKKE forekomme under det frie søg.

 

Vildt:

Ænder af alle slags (dog primært svømmeænder), blishøns, duer, tamduer, fasaner, agerhøns og gæs kan forekomme. Hovedvægten af vildt skal være ænder, og der behøver ikke forekommer andre typer vildt.

 

Vinderklasse (Vkl)

Prøvearealet bør indeholde vegetation, som er relativt tæt både på land og vand. I klassen er 1-3 hunde oppe samtidigt. Afprøves flere hunde samtidig kan dette ske i alle momenter og i hele eller dele af prøveforløbet. Dommeren anviser hvor førere og hunde skal placerer sig ved de enkelte elementer. Mål og antal skal overholdes. I klassen indgår:

 

Tolling:

30-40 Tollinger fordelt på 3-7 momenter efter dommerens anvisning. I Tollingen skal indgå mindst 2 pauser af mindst 30-60 sekunders varighed. Hvis Tollingen gennemføres med flere hunde, Toller hundene på skift fra 1 eller 2 skjul. Tollingen afsluttes med hunden(e) i ro.

 

Markeringer:

4-6 markeringer pr. hund, hvor af mindst én er en dobbelt- eller trippel markering eller i kombina­tion med en anden disciplin. Der skal tilstræbes at mindst halvdelen af markeringerne falder i vand eller således at hunden skal forcere vand. Der bør være mindst en markering, hvor hunden kommer på svømmedybt vand. Vand- og landmarkeringer kan mikses. Længde på både land og vand max 80 meter.

 

Dirigering:

Der skal være mindst 1 dirigering af max 80 meters længde. Dirigeringen kan være på både land og vand eller en kombination

 

Frit søg:

Søgets størrelse er op til 80 x 80 m. Der udlægges altid 5 stykker vildt pr. hund, der skal deltage i søget. Det skal tilstræbes, at der søges tomt.

 

Fri ved fod:

Hunden må føres i line, med mindre dommeren angiver andet. Fri ved fod skal indgå som en na­turlig del af prøvens forløb og under fri ved fod kan forekomme skud og kast af markeringer.

 

Ro på post:

Vokalisering fra hunden accepteres ikke. Hvis flere hunde afprøves samtidig, skal den enkelte hund kunne forholde sig i ro, ukoblet, mens andre hunde arbejder.

 

Skud:

Der er skud på alle markeringer og dirigeringer. Yderligere skud kan forekomme under prøven som simulering af ”forbi skud”.

 

Vildt:

Ænder af alle slags (dog primært svømmeænder), blishøns, duer, tamduer, fasaner, agerhøns, gæs og kani­ner/hare kan forekomme. Hovedvægten af vildt skal være ænder, og der behøver ikke forekommer andre typer vildt.

 

Andet:

Trampejagt kan tilføjes eller indgå i de ovennævnte discipliner. Under trampen kan forekomme såvel markering, dirigering, frit søg som ro på post.

 

§ 9 Formål med bedømmelsen

Formålet med Tollerjagtprøven er at bedømme hundens evne og villighed til at Tolle, hundens evne, vilje og villighed til at finde og apportere anskudt eller dødt vildt, samt hundens evne og vilje til at samarbejde med føreren. 

 

Følgende egenskaber hos hunden skal altid bedømmes

Tolling

Hunden skal udføre et Tollingarbejde, hvis formål er at lokke en tænkt flok svømmeænder inden for skudhold. Af betydning for bedømmelse af hundens arbejde er:

 

1.      At hunden (og fører) arbejder i et forløb efter dommerens anvisning med Tollinger og kortere eller længere pauser mellem de enkelte serier af Tollinger.

2.      At hunden føres på en sådan måde, at det ikke vil skræmme en flok andefugle væk, dvs. at såvel hund som fører skal være lydløse.

3.      At hunden bevæger sig på en sådan måde, at den er synlig, og at den vil vække interesse hos den tænkte flok ænder/gæs. Bevægelsesmønsteret må gerne indebære, at hunden stopper op, spej­der og leger med Tollinggenstanden. Hunden skal dog hele tiden være under førerens kontrol og må ikke gå unødigt i vand.

4.      Hunden skal være i ro under pauserne.

 

Fejl:

1.      Et u inspirerende eller utilstrækkeligt lokkearbejde

2.      Piben eller anden unødvendig støj fra hund eller fører.

3.      Unødig løben i vandet, plasken i vandet eller svømning uden formål

4.      Overdreven interesse for evt. tilstedeværende vildt

5.      Hunden samarbejder ikke eller går af hånd

6.      Manglende ro i pauserne

 

Samarbejdsvilje

Bedømmes som hundens vilje/evne til at samarbejde med sin fører, og som en sum af hvor let/diskret hunden lader sig føre i de forskellige situationer. Hunden skal under hele prøven ud­vise et godt samarbejde og lydhørhed samt følge førerens kommandoer og signaler (ord, fløjte og kropssignaler). Gentagne kommandoer og korrektioner fra fører, der ikke bliver efterkommet, be­laster den endelige præmiering.

 

Frit søg

Hunden skal anlægge et søg i et godt tempo og bevæge sig således, at hele det udpegede område bliver dækket effektivt - også vanskeligt tilgængelige områder. Hunden skal søge selvstændigt og uden unødig indgriben. Ineffektivt søg påvirker præmieringen negativt. Dommeren kan afbryde prøveforløbet, hvis hunden viser et helt utilstrækkeligt søg.

 

Fart

Hunden skal arbejde med god fart og stil, dog ikke hurtigere end næsen tillader. Langsomt arbejde tjener ikke til hundens fordel.

 

Udholdenhed

Hunden skal udvise en god kondition, som tillader, at hunden ubesværet kan gennemføre prøvens forskellige opgaver. Præmieringen kan sænkes, såfremt hunden viser manglende kondition til at gennemføre prøven.

 

Næse

Hunden skal vise, at den har ”en god næse”, hvilket vil sige, at hunden effektivt kan lokalisere vildtet med hensyntagen til vind og færtforhold. Manglende ”god næse” er en alvorlig fejl, men dommeren skal udvise forsigtighed i bedømmelsen, da det som menneske er meget svært at afgøre færtforholdene.

 

Dirigerbarhed

Hunden skal villigt lade sig dirigere på såvel land som vand. Manglende vilje/evne til at lade sig dirigere er ikke til hundens fordel.

 

Markeringsevne

Hunden skal vise at den selvstændigt og så præcist som muligt kan lokaliserer vildt, den har set nedslag på. Hunden skal gå villigt til området og vedholde det, til den har lokaliseret og spontant opsamlet vildtet. Dårlig markeringsevne betragtes som en fejl.

 

Skudreaktion

Hunden skal være rolig, men interesseret, ved afgivelse af skud. Hunden må ikke udvise skud­rædhed eller så kraftig ophidselse, at den ikke kan kontrolleres.

 

Ro

Hunden skal ved kontakt med uskadt, levende vildt, ved skudafgivelse, ved markering, og ved anden hunds arbejde forholde sig roligt uden nogen form for vokalisering.

Når hunden arbejder, skal den ikke lade sig distrahere af levende vildt eller skud, men fortsætte med den opgave, den er blevet pålagt. Hundeføreren skal afgive kommandoer og signaler så af­dæmpet som muligt (evt. kun håndkommandoer.) Hvis hunden udviser spontan ro og besindig­hed, uden førerens påvirkning, er dette positivt. Hunde, som udviser stærk ophidselse og stress, og som er svære at ”kontrollere” af fører, kan stoppes af dommeren.

 

Apporteringslyst

Hunden skal hurtig og spontant opsamle vildtet uden indblanding fra fører, og selvstændigt bringe det tilbage til føreren. Vægring ved at apportere vildtet er en fejl og ved gentagende tilfælde, berettiger det dommeren til at afbryde afprøvningen. Hunden skal udvise: Såvel villighed til spontant at samle vildtet op som villighed til hurtigt at bringe vildtet direkte til føreren

 

Vildtbehandling

Vildtet skal apporteres således, at det ikke skades under apporteringen (hårdmundet). Grebet på vildtet bør være således, at hunden ikke skal lave gentagende om greb og således at hundens evne til at bevæge sig i terrænet ikke generes. Der skal dog tages hensyn til den enkelte hunds fysiske forudsætning for at bære det ønskede stykke vildt (overdreven stor kanin, gæs m.m.). Vildtet skal afleveres til hånd. I bedømmelsen indgår:

1.      Grebets anvendelighed

2.      Hunden udviser en "blød mund"

3.      Hvor mange gange hunden evt. må foretag om greb for at få vildtet hjem

4.      Afleveringen

Hårdmundede hunde skal stoppes af dommeren.

 

Vandpassion

Hunden skal udvise tryghed og arbejdsglæde ved vandarbejdet. Hunden skal gå villigt i vandet og udvise vilje og evne til at forcere evt. vegetation i vandet. Hunden skal have en effektiv svømme­stil. U effektiv svømning, plasken m.m. skal ikke være til hundens fordel. Manglende vandpassion er ikke til hundens fordel. Total uvilje til at gå i vandet berettiger dommeren til at stoppe afprøv­ningen af hunden.

 

Accept af anden hund

Hunden må under prøven ikke lade sit arbejde påvirke af en anden hunds tilstedeværelse og skal under evt. fællesarbejde respektere den anden hunds apporter. Manglende accept af anden hund skal indgå negativt i hundens bedømmelse. Aggressivitet mod en anden hund er en diskvalifice­rende fejl, og dommeren skal stoppe afprøvningen af hunden.

 

 

§ 10 Dommeren kan afbryde bedømmelsen af en hund

Hunden kan stoppes, hvis hunden udviser en eller flere af disse fejl:

1.      Uvilje til at gå i vand

2.      Vægring ved at tage vildt generelt

3.      Ukontrollabel (”ude af hånd”)

4.      Manglende vilje/evne til at søge

5.      Uvilje mod at Tolle

6.      Manglende respekt for uskadt levende vildt

7.      Hvis hunden viser tegn på sygdom, halt hed eller andre fysiske defekter

8.      Ved vedvarende eller gentagende piben eller vokalisering

 

Hunden skal stoppes og diskvalificeres, hvis den under prøven udviser:

1.      Aggressivitet mod andre hunde, dyr eller mennesker.

2.      Skudrædhed

3.      Hårdmundethed

 

§ 11 Bedømmelse

Dommeren skal kort redegøre for sin opfattelse af hundens arbejde i forhold til prøvereglementet. Dommeren skal efter bedømmelsen give såvel en mundtlig som en skriftlig kritik af de afprøvede elementer/egenskaber, se §9. Alle hunde skal have en kritik - også hunde som stoppes eller ikke opnår en præmiering. Dommerens afgørelse kan ikke appelleres.

 

§ 12 Præmiering

Ved tildeling af præmiering bedømmes prøven som en helhed. Afgørende for præmieringen skal være det helhedsindtryk, som dommeren har fået af hundens arbejde og egenskaber, hundens almene effektivitet som jagthund, og hundens kapacitet som Toller og apportør i varierende situa­tioner. I alle klasser tilpasses præmieringen til klassens sværhedsgrad. I kvalifikationsprøven tildeles bestået/ikke bestået. I Tollerjagtprøve og Tollerworkingtest tildeles 1., 2., 3.præmie, 0 eller D for diskvalifikation. Hunde, der har opnået 1. præmie, placeres.

 

Kvalifikationsprøve

I kvalifikationsprøven skal frem for alt bedømmes hundens naturlige arbejdsvillighed og apporterings­glæde, samt hundes samarbejdsvilje. Manglende appel skal ikke bedømmes for hårdt. Se Tabel 1

Bestået tildeles til den hund, der har bestået alle elementer.

Ikke bestået tildeles, hvis hunden ikke har bestået et eller flere elementer.

 

Begynderklasse

I begynderklasse skal frem for alt bedømmes hundens naturlige arbejdsvillighed og apporterings­glæde, samt hundes samarbejdsvilje. Manglende appel skal ikke bedømmes for hårdt.

For at opnå en 1. præmie skal hunden vise meget god arbejdsvillighed, apporteringsglæde og samarbejdsvilje, samt ikke have udvist nogen alvorlig fejl eller mangel i sit arbejde.

For at opnå en 2. præmie skal hunden vise meget god arbejdsvillighed, apporteringsglæde og samarbejdsvilje, men kan have udvist visse mindre fejl, som kan henføres til hundens alder eller manglende rutine.

For at opnå en 3. præmie skal hunden udføre et sådant arbejde, at det på trods af hundens fejl og mangler, ikke kan anses at have gjort så alvorlige fejl, at det udelukker hunden for præmiering. Der tages hensyn til hundes manglende udvikling og rutine i bedømmelsen af alvoren i en ”fejl”.

0 gives for den helt utilstrækkelige præstation, eller hvis hunden laver fejl, som udelukker præmi­ering. Se Tabel 1.

 

Åbenklasse

For at opnå en 1. præmie skal hunden have gennemført prøven på en så overbevisende måde, at dommeren anser hunden som en god jagthund.

For at opnå en 2. præmie skal hunden have udført godt arbejde. Den har haft visse acceptable fejl, men ingen alvorlige fejl og mangler.

For at opnå en 3. præmie skal hunden udføre et sådant arbejde, at det på trods af hundens fejl og mangler, ikke kan anses at have lavet så alvorlige fejl, at det udelukker hunden fra præmiering

0 gives for den helt utilstrækkelige præstation, eller hvis hunden laver fejl, som udelukker præmi­ering. Se Tabel 1.

 

Vinderklasse

I vinderklasse skal der stilles høje men opnåelige krav til hundens arbejde.

For at opnå en 1. præmie skal hunden gennemføre prøven på en så overbevisende måde, at den af dommeren anses som en meget god jagthund.

For at opnå en 2. præmie skal hunden udføre et meget godt og fortjenstfuldt arbejde, hvor kun få mindre fejl og mangler hindrer hunden i at opnå en højere præmiering.

For at opnå en 3. præmie skal hunden udføre et godt arbejde uden nogle alvorlige fejl eller mang­ler.

0 gives for den helt utilstrækkelige præstation, eller hvis hunden laver fejl, som udelukker præmi­ering. Se Tabel 1.

 

Diskvalificering skal gives i alle klasser ved:

1.      Ved beskadigelse af vildtet, hvor der ikke kan forekomme tvivl om, at der er tale om hårdmundethed.

2.      Ved skudrædhed.

3.      Ved fysisk afstraffelse af hunde.

4.      Ved aggressiv adfærd over for andre hunde, andre dyr eller mennesker.

 

§ 13 Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens Toller jagtprøve titler og jagt­prøvechampionat.

FCI stambogsførte Nova Scotia Duck Tolling Retrievere kan opnå følgende titler på Toller Jagtprøver:

TJB(DK) titlen opnås efter 2 førstepræmier i begynderklasse Tollerjagtprøve, hvoraf den ene må være opnået i Sverige.

TJO(DK) titlen opnås efter 2 førstepræmier i åbenklasse Tollerjagtprøve, hvoraf den ene må være opnået i Sverige.

TJV(DK) titlen opnås efter 2 førstepræmier i vinderklasse Tollerjagtprøve, hvoraf den ene må være opnået i Sverige.

 

FCI stambogsførte Nova Scotia Duck Tolling Retrievere kan blive Dansk Toller Jagtprøve Cham­pion (DKTJCH), når de har opnået mindst 3 x 1 præmier i vinderklasse på Tollerjagtprøver arran­geret af DNSDTRK eller SSRK under mindst 2 forskellige dommere. Mindst 2 1. præmier skal være tildelt på en dansk Tollerjagtprøve i vinderklassen. Derudover skal hunden have opnået mindst ”Very Good” på en officiel udstilling, efter den er fyldt 24 måneder.

 

For at få disse titler eller jagtchampionatet registreret, skal ejer indsende et bevis fra klubben i form af brev eller diplom sammen med titelgebyr til DKK.  

 

§ 14 Anvisninger til hundefører

Hundefører skal kende prøvereglerne for den prøve vedkommende stiller i, men har dog ret til at stille spørgsmål til dommeren angående prøveafviklingen.

Det hører til god tone, at man ikke diskuterer dommerafgørelser med den fungerende dommer under prøvens afvikling og ej heller offentligt kritiserer dommeren.

Det er forbudt at afstraffe hunden. Hvis sådant forekommer, medfører dette øjeblikkelig udeluk­kelse fra prøven. Hundeføreren bør tilstræbe, at hunden føres således, at den arbejder med glæde og villighed. Hundefører bør optræde jagtlig korrekt. Dvs. tage hensyn til vildtet og behandle det med respekt. Hunden bør føres så diskret som muligt uden råben eller anden unødig kommando­ givning. Fysik kontakt med hunden, med det formål at berolige eller korrigere den, er ikke tilladt. Fysisk kontakt under afprøvningen er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt hverken at fodre eller tvinge hunden til at drikke vand under afprøvning. 

 

§ 15 Protest

Der kan kun klages/protesteres mod tekniske fejl og brud på reglementet, hvad angår prøveafviklingen, men ikke på dommeres subjektive bedømmelse af hundes arbejde(præmieringsgrad).

Klager rettes på dagen til prøvelæggeren. Klager/protester skal ligeledes indsendes skriftligt til prøveadministrator inden 8 dage efter prøvens afholdelse. Ved behandling af en klagesag skal den indklagede have lejlighed til skriftlig at udtale sig, inden endelig afgørelse træffes.

Tabel 1: Tollerjagtprøve bedømmelse

Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler 

Signaturforklaring:

M betyder at fejlen er mindre belastende

B betyder belastende fejl

BB betyder belastende fejl og udløser et 0

D betyder diskvalificerende fejl

 

 

Kvalfik.

Begynder

Åben

Vinder

Manglende ro mellem Tolling skiftene

M

M

B

BB

Nægter at gå i vand

BB

BB

BB

BB

Manglende vandpassion

B

B

B

BB

Gentagen piben/gøen (vokalisering)

BB

BB

BB

BB

Går af hånd

BB

BB

BB

BB

Forlader føreren uden tilladelse / knaldapporterer

B

B

B

BB

Gentagende knaldapporteringer

BB

BB

BB

BB

Vægring ved apportering af vildt

B

B

B

BB

Bytter vildt

B

B

B

B

Går dårligt ”fri ved fod”

M

M

B

BB

Langsomt og initiativløst arbejde

M

B

BB

BB

Ineffektivt søg

M

B

B

BB

Dårlig / sjusket / urutineret vildtbehandling

M

M

B

BB

Hunden bringer ikke Tollinggenstanden tilbage (leg ønskeligt)

M

M

B

B

Låser ved aflevering (vægrer sig for at aflevere)

M

B

BB

BB

Låser og/eller vægrer sig for at aflevere under Tollingen

M

M

B

B

Højlydt eller støjende ”handling”

M

B

B

BB

Dårlig markeringsevne

M

M

B

BB

Manglende lyst til at arbejde i skrub

-

B

B

BB

Manglende dirigeringsvillighed

-

M

B

BB

Aggressiv adfærd

D

D

D

D

Skudrædhed

D

D

D

D

Hårdmundethed

D

D

D

D